Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án của Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm
  • Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước
  • Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại hỗ trợ: 02466586373

Các dự án khác

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
1
Bạn cần hỗ trợ?